قالب بادی

قوانین قالب گیری تزریقی-قسمت دوم

ادامه قوانین قالب گیری تزریقی در قسمت قبلی این مقاله به بررسی فرآیند قالب گیری بادی تزریقی پرداختیم. گفتیم که برای طراحی حفره پریفرم چ...

ادامه مطلب

قالب بادی

قالب گیری بادی – محصول با کیفیت بالا

قالب بادی – محصول با کیفیت بالا   در قسمت قبلی این مقاله به نحوه قالب گیری بادی و چگونگی تولید محصول نهایی پرداختیم. شما میتوا...

ادامه مطلب

قالب بادی

انواع فرآیند قالب گیری بادی

انتخاب فرآیند – چند نوع فرآیند قالب گیری بادی داریم ؟ تغییرات زیادی در روند قالب گیری بادی بوجود آمده است. سه نوع فرآیند قالب گیری با...

ادامه مطلب

قالب بادی

تکنیک های فرآیند قالب گیری بادی

در مقاله قبل به بررسی دو روش قالب گیری بادی اکستروژن و تزریقی پرداخیتم و معایت و مزایای هر یک را بررسی کردیم. برای مطالعه نسخه قبلی این...

ادامه مطلب

قالب بادی

قالب بادی اکستروژن در مقابل قالب بادی تزریقی

اکستروژن در مقابل تزریقی قالب گیری بادی اکستروژن (EBM) در مقایسه با قالب گیری بادی تزریقی (IBM) ، از مزایای بیشتری برخورداد میباشد. از...

ادامه مطلب