قالب بادی پت تمکورابر

بطری 330cc مکمل بنزین

قالب پت

بطری 500cc مایع دست

قالب پت

بطری 400cc خمره ای

قالب پت

بطری های دهانه 28

قالب پت

بطری دهانه 24

قالب پت

بطری 400cc خرسی

قالب پت

بطری آب معدنی 200cc و 350cc

قالب پت

بطری 4 لیتری مکعبی دهانه 45

قالب پت

انواع پریفرم های جار

قالب پت

انواع پریفرم های دهانه 24 تا 45

قالب پت

بطری 200cc دهانه 38

قالب پت

قالب بادی پت 25cc دو کویته

قالب بادی پت

بطری آب همرس

قالب بادی پت

بطری خرسی حبوبات

قالب بادی پت

بطری 2 لیتری پت آب رادیاتور

قالب بادی پت

بطری 150 سی سی روغن

قالب بادی پت

بطری جار 330 سی سی تنباکو

قالب بادی پت

ظرف 120 سی سی دارو

قالب بادی پت

پت 15 سی سی جوهر