بطری 750 سیسی طرح شیشه شور دهانه 28

طراحی و ساخت بطری 750 سی سی
طراحی و ساخت بطری 750 سی سی 1