مقالات, قالب لاستیک

مقایسه ویژگیهای صفحه کلیدهای سیلیکونی – بخش اول

کی پد سیلیکونی

در صفحه کلیدهای سیلیکونی نارسانا، پرش سویچ با طراحی سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع و سطوح تماس سویچ گنبدی با برد مدار چاپی کنترل میشود. مقاومت سویچ بسته در سویچ‌های گنبدی، در مقایسه با صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا، چندین مرتبه کوچکتر است و همین عامل سبب کاهش بیشتر احتمال پرش سویچ میشود.

نیروی عملکرد

در صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا از یک مخروط نیروی تنشی، در لبه‌های لایه‌ی رویی صفحه کلید سیلیکونی، برای حرکت و ایجاد حس ضربه استفاده میشود. محدودیتهای عملی در مخروط نیرو مانع از اعمال مقادیر بالای نیروی عملکردی در عمر معقول چرخه‌ی سویچ میشوند. مقادیر متداول نیروی عملکردی در صفحه کلیدهای سیلیکونی رسانا در حدود 60 تا 200 گرم است.

صفحه کلیدهای لاستیکی نارسانا در رابطه با نیروی عملکردی که به مقدار اندک اضافه میشود تقریباً به صورت منفعل عمل میکنند. نیروی عملکردی مؤثر برابر است با مجموع نیروی جابجایی خطی صفحه کلید لاستیکی نارسانا و نیروی عملکردی سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع. مجموعه‌ی صفحه کلید لاستیکی نارسانا به همراه سویچ‌های گنبدی، بسته به طراحی سویچ گنبدی، نیروی عملکردی بین 240 گرم تا 2000 گرم دارند.

عملکرد متناوب سویچ

صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا در هنگامی که قرص با آلودگی‌های نارسانا پوشیده شده است، عملکرد متناوب سویچ را از خود نشان میدهند. حفره‌ی سویچ را که درون آن، قرص با رساناهای روباز متداخل روی برد مدار چاپی در تماس است، نمیتوان آببندی کرد.

حجم هوای میان ناحیه‌ی زیر لایه‌ی رویی صفحه کلید سیلیکونی و برد مدار چاپی باید حرکت کند تا لایهی رویی صفحه کلید و قرص بتوانند حرکت کنند و بر مقدار ضربه مؤثر نباشند. آب‌بندی حفره‌ی سویچ باعث محدود شدن حس ضربه میشود. بنابراین، هرگونه غبار یا پرزی که هنگام رها شدن صفحه کلید، از هوا به درون حفرهی سویچ مکیده شود، روی سطوح تماس روباز قرص و برد مدار چاپی جمع خواهد شد.

تنظیم آستانه‌ی مقاومت مدار سویچ روی مقادیر بالاتر در به تأخیر افتادن تأثیر آلودگی کمک میکند، اما از تخریبی که در اثر استفاده ایجاد میشود جلوگیری نمیکند. صفحه کلیدهای لاستیکی نارسانا بر اساس سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع کار میکنند تا حس ضربه ایجاد شود و سویچ الکتریکی بسته شود.

خود صفحه کلید لاستیکی فقط یک عملگر مکانیکی است. میتوان سویچ‌های گنبدی فلزی با عملکرد سریع را طراحی کرد که در حفره‌ی سویچ آب‌بندی شده نسبت به محیط کار کنند و به این ترتیب، آلودگی‌های خارجی مضر و عملکرد متناوب سویچ حذف شوند.

حرکت لایه‌ی رویی صفحه کلید سیلیکونی

در صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا، طول مسیر جابجایی لایه‌ی رویی صفحه کلیدهای سیلیکونی، که برای برگشتن مخروط نیرو به حالت اول و ایجاد حس ضربه لازم است بیشتر میباشد. ترکیب حس ضربه‌ی محدود و جابجایی لایه‌ی رویی صفحه کلید، حسی را به کاربر میدهد که نشان دهندهی عمل کردن سویچ است.

طولانی بودن جابجایی لایه‌ی رویی صفحه کلید سیلیکونی، عمر چرخه‌ی مخروط نیرو را کاهش میدهد و کوتاه بودن جابجایی لایه‌ی رویی صفحه کلید، در زمان فشردن لایه‌ی رویی صفحه کلید، حس ضربه را در کاربر کمتر میکند. مقدار متداول جابجایی در صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا بین 03/0 تا 07/0 اینچ است.

صفحه کلیدهای لاستیکی نارسانا نیروی کنترلی بالاتر و حس ضربه‌ی بیشتری دارند. حس ضربه با کمک سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع ایجاد میشود. بسته به سویچ گنبدی خاصی که به کار رفته است، مقدار جابجایی محدود به 022/0 اینچ یا کمتر از آن است.

در لایه‌ی رویی صفحه کلید لاستیکی فشردگی ایجاد میشود که مقدار آن به مقدار جابجایی سویچ گنبدی اضافه میگردد؛ بنابراین، مقدار جابجایی لایه‌ی رویی صفحه کلید بزرگتر از جابجایی سویچ گنبدی به تنهایی است. مقدار جابجایی مجموعه‌ی لایه‌ی رویی صفحه کلید، بسته به قطر گنبد خاص مورد استفاده، نیروی عملکردی گنبد و طراحی عملگر لاستیکی، میتواند در حدود 04/0 اینچ باشد.

دراین مقاله به بررسی بخش اول مقایسه ویژگیهای صفحه کلیدهای سیلیکونی پرداختیم. همچنین میتوانید برای مطالعه قسمت دوم این مقاله به اینجا مراجعه نمایید.

کاربر گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید گروه صنعتی تمکو را در لینکدین و آپارات دنبال کنید.

در این مقاله به بررسی مقایسه صفحه کلیدهای سیلیکونی میپردازیم.

پس از درک ساختار اصلی، میتوان ویژگیها و مشخصه‌های طراحی را بین صفحه کلیدهای سیلیکونی رسانا و نارسانا مقایسه کرد. هر ویژگی به طور جداگانه بررسی میشود، اما باید توجه داشت که برخی از ویژگیها با هم در ارتباط هستند و نمیتوان آنها جدا کرد.

آب‌بندی سویچ

حفره‌ی سویچ، محل قرارگیری دو اتصال سویچی است و در اطراف این دو اتصال حجم هوا بدون واسطه وجود دارد. حفره‌های سویچ در صفحه کلید لاستیکی رسانا را نمیتوان در طراحی آببندی کرد.

هنگام فشردن صفحه کلید لاستیکی رسانا، حجم هوای درون حفره‌ی سویچ باید بتواند آزادانه حرکت کند. در طراحی این صفحه کلیدها میتوان ویژگیهایی را به کار برد که آلودگیهای خارجی را که از اطراف یا از درون صفحه کلید لاستیکی عبور میکنند به حداقل برساند، اما آببندی خود حفره سویچ امکانپذیر نیست.

حفره‌ی سویچ صفحه کلید لاستیکی نارسانا را میتوان نسبت به محیط آب‌بندی کرد و همچنین، میتوان ویژگی‌هایی را در طراحی آنها لحاظ کرد که آلودگی‌های خارجی را که از اطراف یا از درون صفحه کلید لاستیکی عبور میکنند به حداقل برساند. در صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا، قرصی که روی وجه عقبی لایه‌ی رویی صفحه کلید نصب شده مخلوطی از ذرات کربن و لاستیک سیلیکونی است.

صفحه کلید سیلیکونی

در برندهای جدید صفحه کلید، مقدار مقاومت سویچ کمتر از 50 اهم است اما این مقاومت با گذشت زمان و استفاده از صفحه کلید افزایش مییابد؛ چراکه آلودگی روی سطح قرص مینشیند و سطح آن را خراب میکند. این پدیده رخ میدهد و روش قابل اجرایی برای آببندی حفره‌ی سویچ و حل این مشکل وجود ندارد. با این حال، تنظیم آستانه‌ی مقدار مقاومت سویچ در مقادیر بالاتر، مانند 1000 تا 10000 اهم، روند تخریب ناشی از آلودگی در گذر زمان و در اثر استفاده را کند میکند.

در صفحه کلیدهای لاستیکی نارسانا، صفحه کلید لاستیکی قالبگیری شده به صورت یک عملگر روی سویچ گنبدی فلزی با عملکرد سریع کار میکند و اثری بر مقاومت مدار بسته ندارد. مقاومت سویچ با سطوح اتصال روی سویچ گنبدی، برد مدار چاپی و آببندی محیطی در حفره‌ی سویچ کنترل میشود.

پرش سویچ

در صفحه کلیدهای لاستیکی رسانا، احتمال پرش سویچ هنگام فشار دادن بسیار زیاد است و البته بروز آن به نیروی وارد شده از انگشت و اینکه قرص چگونه مستقیماً روی برد مدار چاپی رانده میشود بستگی دارد. اگر لایه‌ی رویی صفحه کلید سیلیکونی از قسمت مرکز، به جای لبه یا گوشه، فشار داده شود، لایه‌ی رویی صفحه کلید سفت شده و سطح تماس بین قرص و برد مدار چاپی کاهش مییابد.

این شرایط، مقاومت تماس بسته را افزایش میدهد و پرش سویچ را زیادتر میکند. دادههای تست عمر عملکردی را به راحتی میتوان از نتایج عملکرد عمر واقعی، بر اساس چگونگی فشردن صفحه کلید ترسیم کرد

نمودار پرش سوئیچ

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *