برای تولید ظروف پلاستیکی تو خالی از فرایند قالب گیری بادی استفاده میکنند. این قالب گیری بادی میتواند از نوع کششی باشد. به این شکل که وقتی جریان باد فشرده به درون پریفرمی که داخل قالب قرار دارد دمیده میشود ، پریفرم در قالب از همه جهات کشیده می شود.